Thema

Thema

Musea voor iedereen?!

Definitie Museumcongres 4 oktober en Museumkennisdag 5 oktober 2018

Hoe versterken we de binding van álle Nederlanders met museale collecties in Nederland? Niemand uitgezonderd!
Daarover gaan het Museumcongres en de Museumkennisdag 2018.

Vertrekpunt
Bij de invulling van dit thema baseren we ons op de Code Culturele Diversiteit. Deze code is door de culturele sector in 2011 gelanceerd om cultuur meer inclusief te maken. In eerste instantie vanuit de gedachte om vooral de bijna 2 miljoen mensen van niet-westerse afkomst te bereiken. Musea werken de komende jaren met allerlei andere culturele instellingen samen aan de verdere ontwikkeling van diversiteitsbeleid. De code biedt een kapstok om de samenhang tussen de pijlers Personeel, Publiek, Programma en Partners te verstevigen. Dat gaat niet zonder passie en persoonlijke betrokkenheid; ook die komen volop aan bod tijdens congres en kennisdag.

Niemand uitgezonderd
Diversiteit betekent letterlijk: verscheidenheid. Geslacht, etniciteit, leeftijd, seksuele geaardheid, fysieke of geestelijke gesteldheid of religieuze overtuiging mogen geen belemmering vormen voor museumbezoek. De museumsector wil relevant zijn voor iedereen, voor een zo groot mogelijk publiek, door inclusief te zijn. We betrekken hierbij ook de inzichten van het SCP over de steeds scherpere scheiding in de samenleving tussen kansrijk en kansarm. Het omarmen van verschillen helpt om bovendien om op lange termijn de kwaliteit van de sector te versterken en het verdienvermogen van musea te vergroten. Hierbij is het interessant om ook te kijken naar andere sectoren; wat zijn de lessen die we daaruit kunnen halen?

Maatschappelijke opdracht
Het streven naar een samenleving waarin de binding van elke Nederlander met museale collecties vanzelfsprekend is, waar een breed draagvlak is voor musea en waarvoor de publieke waardering hoog is, klinkt als een ideaal. We zijn ons steeds meer bewust van de noodzaak van diversiteit, maar hoe zetten we als sector nu volgende stappen? Hoe zorg je er in de praktijk van alle dag voor dat de sector inclusief is én tegelijkertijd voldoende verscheidenheid biedt? Samenwerking is een middel om er voor te zorgen dat niet elk museum voor iedereen hoeft te zijn. Want samen vertellen musea het hele verhaal en gezamenlijk kunnen we - de museale sector als geheel - een breder publiek bereiken.